Araw ng Africa

Ang Africa Day ay isang pampublikong holiday sa iba't ibang bansa sa kontinente ng Africa, at ito ay ipinagdiriwang tuwing Mayo 25 bawat taon.

Ang Africa Day ay ginugunita ang anibersaryo nang ang Organization of African Unity (OAU) ay itinatag noong Mayo 25, 1963. Mayroong ilang mga layunin upang maitatag ang OAU tulad ng pagpapaigting ng kooperasyon ng mga estado ng Africa, pagtatanggol sa kalayaan, at pagpuksa sa lahat ng anyo ng kolonyalismo.

Gayunpaman, sa paglipas ng mga taon, nahirapan ang organisasyon na ipatupad ang mga desisyon nito dahil sa kakulangan nito ng sandatahang lakas. Noong Hulyo 9, 2002, ito ay binuwag, at pinalitan ng African Union, na itinataguyod ang marami sa mga prinsipyo ng pagtatatag ng OAU.Ang sumusunod ay ang listahan ng Africa Day mula 2022 hanggang 2026.

Holiday Petsa Araw ng Linggo
Araw ng Africa Mayo 25, 2022 Miyerkules
Araw ng Africa Mayo 25, 2023 Huwebes
Araw ng Africa Mayo 25, 2024 Sabado
Araw ng Africa Mayo 25, 2025 Linggo
Araw ng Africa Mayo 25, 2026 Lunes