Araw ng Assumption

Ang Assumption Day, na kilala rin bilang Assumption of Mary, ay isang mahalagang relihiyosong pagdiriwang na ipinagdiriwang ng mga Kristiyano, at ito ay ipinagdiriwang tuwing Agosto 15 bawat taon para sa mga Kristiyano (o Agosto 28 sa Julian Calendar).

Ang Araw ng Assumption ay ginugunita ang araw ng pag-akyat ng katawan sa Mahal na Birheng Maria, ang ina ni Hesus, sa Langit. Ang Assumption Day ay mahalaga sa mga Kristiyano dahil naniniwala sila na ito ay isang simbolo ng pangako ni Hesus sa lahat ng nagtatagal na Kristiyano na aakyat din sila sa Langit.

Ang mga Kristiyano sa Silangan ay ginugunita ang pagkakatulog o pagkamatay ni Maria. Mayroong iba't ibang mga ideya sa pagkamatay at pagpapalagay kay Maria. Maraming Kristiyano ang naniniwala na si Maria ay unang namatay, ngunit siya ay mahimalang nabuhay na mag-uli bago ipinalagay. Gayunpaman, ang iba ay naniniwala na siya ay ipinasok sa katawan sa Langit nang hindi muna namamatay.Ang Assumption Day ay isang pampublikong holiday sa maraming bansa sa buong mundo.

Ang sumusunod ay ang listahan ng Assumption Day mula 2022 hanggang 2026.

Holiday Petsa Araw ng Linggo
Araw ng Assumption Agosto 15, 2022 Lunes
Araw ng Assumption Agosto 15, 2023 Martes
Araw ng Assumption Agosto 15, 2024 Huwebes
Araw ng Assumption Agosto 15, 2025 Biyernes
Araw ng Assumption Agosto 15, 2026 Sabado

Mangyaring tingnan ang higit pang mga pista opisyal ng Kristiyano: