Ctrl+0: Itago ang Mga Column

Ang shortcut Ctrl+0 ay upang itago ang mga napiling column. Pakisuri ang shortcut ' Ctrl+Shift+) ' para makita kung paano i-unhide ang mga column.

Hakbang 1: i-click ang anumang cell sa worksheet (hal., A1);

Hakbang 2: Pindutin nang matagal ang Ctrl key, at pindutin ang numero 0 mula sa keyboard sa alphanumeric na seksyon. Makikita mong nakatago na ngayon ang column A.Suriin ang Higit pang Mga Excel Shortcut