Paano Gamitin ang CEILING Function

Ibinabalik ng CEILING function ang numerong naka-round up, malayo sa zero, sa pinakamalapit na multiple ng kahalagahan.

Formula:

=CEILING(numero, kahalagahan)Mga Paliwanag:

– Ang numero ay kinakailangan, na kung saan ay ang numero na gusto mong i-round.

– Ang kahalagahan ay kinakailangan, na kung saan ay ang maramihang kung saan nais mong i-round.

Mga pag-iingat:

– Kapag ang numero at kabuluhan ay parehong negatibo, ang halaga ay ni-round down, malayo sa zero;

– Kapag ang numero ay negatibo, at ang kahalagahan ay positibo, ang halaga ay ni-round up patungo sa zero;

– Kapag positibo ang numero, at negatibo ang kahalagahan, babalik ang halaga sa #NUM!.

I-download: CEILING Function