Paano Gamitin ang Function ng SUMIFS

Ang SUMIFS function ay nagdaragdag ng lahat ng mga numero na may maraming pamantayan na iyong tinukoy.

Formula:

=SUMIFS(sum_range, criteria_range1, criteria1, [criteria_range2, criteria2], …)Mga Paliwanag:

– Kinakailangan ang sum_range, ang hanay sa kabuuan.

– Kinakailangan ang Criteria_range1, ang hanay para matugunan ang unang pamantayan.

– Kinakailangan ang Criteria1, ang unang pamantayang matugunan.

– Ang Criteria_range2 ay opsyonal, ang hanay para matugunan ng pangalawang pamantayan.

– Ang Criteria2 ay opsyonal, ang pangalawang pamantayan na dapat matugunan.

Mga pag-iingat:

– Ang mga wildcard na character (ang tandang pananong ?) at (asterisk *) ay maaaring gamitin sa argumentong pamantayan.

Halimbawa: ano ang kabuuang kita para sa Lalaki at higit sa $80,000?

=SUMIFS(B2:B11, B2:B11, '>80000', A2:A11, 'M')
Ang resulta ay nagbabalik ng $261,000.

I-download: SUMIFS Function